Certyfikaty – GIT Wakacje – obozy, kolonie i zimowiska

Certyfikaty i uprawnienia

Kuratorium Oświaty

Kuratorium Oświaty

Certyfikat zgłoszenia

Wszyst­kie nasze obozy speł­niają wyma­ga­nia i są zgło­szone do Kura­to­rium Oświaty.

Kidzone

KidZone

Znak Jakości

W 2013 roku obok tak zna­nych marek jak Mer­ce­des-Benz czy Lego otrzy­ma­li­śmy cer­ty­fi­kat KidZone – pre­sti­żowe wyróż­nie­nie przy­znane za wysoką inno­wa­cyj­ność oraz naj­wyż­szy poziom bez­pie­czeń­stwa. Ponadto pro­jekt jest objęty hono­ro­wym patro­na­tem Rzecz­nika Praw Dziecka Marka Micha­laka.

Marszalek

Marszałek

województwa pomorskiego

Jeste­śmy wpi­sani do Reje­stru Orga­ni­za­to­rów Tury­styki i Pośred­ni­ków Tury­stycz­nych pro­wa­dzo­nej przez Mar­szałka woje­wódz­twa pomor­skiego pod nume­rem 776.

Signal Iduna

Signal Iduna

Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Jako orga­ni­za­to­rzy imprez tury­stycz­nych jeste­śmy zobo­wią­zani do speł­nie­nia sze­regu kry­te­riów w celu ochrony naszych klien­tów. W tym celu posia­damy gwa­ran­cję ubez­pie­cze­niową w TU Signal Iduna.

Wykorzystasz u nas BON TURYSTYCZNY!
+