Zimowiska dla dzieci

DLACZEGO GIT?

Gdyż rozumiemy, że nie ma nic ważniejszego dla rodzica, jak bezpieczne wakacje dla dzieci. Uśmiech i satysfakcja dziecka zawarte w cenie.
GIT Zimowisko 2019

GIT Zimowisko 2019   |   Karpacz

Świeżo przygotowany stok, delikatny mróz, panorama ośnieżonych szczytów - tak będzie na 7-dniowym
GIT Zimowisku w Karpaczu. Narciarskie szlify oraz dużo innych atrakcji dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat.

Zapewniamy profesjonalnych instruktorów narciarskich, których umiejętności pracy z najmłodszymi
znane są na każdym ośnieżonym wzniesieniu. Turnus zarówno dla już potrafiących ujarzmić narty,
jak i tych, którzy będą stawiać swoje pierwsze kroki na stoku.

Zapisz dziecko Poznaj szczegóły
GIT Zimowisko 2019

GIT Zimowisko 2019   |   Mikoszewo

Ruszyły zapisy na 7-dniowe zimowisko w Mikoszewie. Zapraszamy chłopców i dziewczynki w wieku od 5 do 15 lat.
Będziemy dzielić się na grupy wiekowe i tak dostosowywać plan dnia, żeby każdy uczestnik wyjechał z najszerszym uśmiechem!

Zapewniamy tyle atrakcji, że nawet Disneyland nam zazdrości.
Będziemy mieszkać na Żuławach Wiślanych w nowym ośrodku o bardzo wysokim standardzie.
Kto pierwszy, ten lepszy!

Zapisz dziecko Poznaj szczegóły

CO ZAPEWNIAMY?

Zobacz na co możesz liczyć decy­du­jąc się na wyjazd.

Profesjonalna kadra

Wykwa­li­fi­ko­wani tre­ne­rzy z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem, któ­rzy na co dzień pra­cują z dziećmi.

Sprawdzone ośrodki

Zakwa­te­ro­wa­nie w przy­sto­so­wa­nych do pobytu dzieci i mło­dzieży ośrod­kach.

Przejazdy

Zaw­sze podró­żu­jemy spraw­nym, spraw­dzo­nym przez poli­cję auto­ka­rem. W cenie obozu zapew­niamy prze­jazdy w obie strony z Trójmiasta. Przejazdy z innych miast wg cennika w ofercie konkretnego wyjazdu.

Pełne wyżywienie

Uczest­nicy naszych obo­zów mogą liczyć na peł­no­war­to­ściowe, zróż­ni­co­wane posiłki. W skład wyży­wie­nia wcho­dzi rów­nież podwie­czo­rek.

Ubezpieczenie

Wszy­scy uczest­nicy są chro­nieni na 3 spo­soby. Posia­damy gwa­ran­cje ubez­pie­cze­niowe dla orga­ni­za­to­rów tury­styki, polisę OC oraz każ­dego uczest­nika naszych imprez ubez­pie­czamy od NNW.

Opieka medyczna

Każdy obóz jest rów­nież zabez­pie­czony od strony medycz­nej. Współ­pra­cu­jemy z naj­bliż­szymi ośrod­kami zdro­wia, a czę­sto w miej­scu zakwa­te­ro­wa­nia znaj­duje się pie­lę­gniarka.

Relacja z obozów

Pro­wa­dzimy inter­ne­tową rela­cję z naszych obo­zów. Każ­dego dnia znaj­dziesz nowe zdję­cia i mate­riały z wyjazdu.

Niewielkie grupy

Ilość wycho­waw­ców i tre­ne­rów na naszych obo­zach jest więk­sza niż prze­wi­dują to obo­wią­zu­jące prze­pisy.

Wspaniałe atrakcje

Zapew­niamy autor­ski pro­gram naszych obo­zów. Inspi­ra­cje do jego two­rze­nia czer­piemy z wyda­rzeń odby­wa­ją­cych się na całym świe­cie.

Ubezpieczenie od rezygnacji

Ofe­ru­jemy dodat­kowe ubez­pie­cze­nie gwa­ran­tu­jące zwrot 100% wpła­co­nej kwoty w przy­padku rezy­gna­cji z obozu.

Kuratorium oświaty

Wszyst­kie nasze obozy są zgło­szone i posia­dają cer­ty­fi­kat Kura­to­rium Oświaty.

Zapisy internetowe

Stwo­rzy­li­śmy spe­cjalny sys­tem zapi­sów przez inter­net. Zapisz dziecko wygod­nie, szybko i w razie potrzeby z naszą pomocą.