Zimowiska dla dzieci – GIT Wakacje – obozy, kolonie i zimowiska

Zimowiska dla dzieci

DLACZEGO GIT?

Gdyż rozumiemy, że nie ma nic ważniejszego dla rodzica, jak bezpieczne wakacje dla dzieci. Uśmiech i satysfakcja dziecka zawarte w cenie.
GIT Zimowisko 2020

GIT Zimowisko 2020   |   Karpacz

Świeżo przygotowany stok, delikatny mróz, panorama ośnieżonych szczytów - tak będzie na 7-dniowym
GIT Zimowisku w górach. Narciarskie szlify oraz dużo innych atrakcji dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat.

Zapewniamy profesjonalnych instruktorów narciarskich, których umiejętności pracy z najmłodszymi
znane są na każdym ośnieżonym wzniesieniu. Turnus zarówno dla już potrafiących ujarzmić narty,
jak i tych, którzy będą stawiać swoje pierwsze kroki na stoku.

Zapisz dziecko Poznaj szczegóły
GIT Zimowisko 2020

GIT Zimowisko 2020    |   Ustka

Ruszyły zapisy na 7-dniowe zimowisko w Ustce. Zapraszamy chłopców i dziewczynki w wieku od 5 do 15 lat.
Będziemy dzielić się na grupy wiekowe i tak dostosowywać plan dnia, żeby każdy uczestnik wyjechał z najszerszym uśmiechem!

Zapewniamy tyle atrakcji, że nawet Disneyland nam zazdrości.
Będziemy mieszkać blisko centrum Ustki, 500m od morza.
Kto pierwszy, ten lepszy!

Zapisz dziecko Poznaj szczegóły

CO ZAPEWNIAMY?

Zobacz na co możesz liczyć decy­du­jąc się na wyjazd.

Profesjonalna kadra

Wykwa­li­fi­ko­wani tre­ne­rzy z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem, któ­rzy na co dzień pra­cują z dziećmi.

Sprawdzone ośrodki

Zakwa­te­ro­wa­nie w przy­sto­so­wa­nych do pobytu dzieci i mło­dzieży ośrod­kach.

Przejazdy

Zaw­sze podró­żu­jemy spraw­nym, spraw­dzo­nym przez poli­cję auto­ka­rem. W cenie obozu zapew­niamy prze­jazdy w obie strony z Trójmiasta. Przejazdy z innych miast wg cennika w ofercie konkretnego wyjazdu.

Pełne wyżywienie

Uczest­nicy naszych obo­zów mogą liczyć na peł­no­war­to­ściowe, zróż­ni­co­wane posiłki. W skład wyży­wie­nia wcho­dzi rów­nież podwie­czo­rek.

Ubezpieczenie

Wszy­scy uczest­nicy są chro­nieni na 3 spo­soby. Posia­damy gwa­ran­cje ubez­pie­cze­niowe dla orga­ni­za­to­rów tury­styki, polisę OC oraz każ­dego uczest­nika naszych imprez ubez­pie­czamy od NNW.

Opieka medyczna

Każdy obóz jest rów­nież zabez­pie­czony od strony medycz­nej. Współ­pra­cu­jemy z naj­bliż­szymi ośrod­kami zdro­wia, a czę­sto w miej­scu zakwa­te­ro­wa­nia znaj­duje się pie­lę­gniarka.

Relacja z obozów

Pro­wa­dzimy inter­ne­tową rela­cję z naszych obo­zów. Każ­dego dnia znaj­dziesz nowe zdję­cia i mate­riały z wyjazdu.

Niewielkie grupy

Ilość wycho­waw­ców i tre­ne­rów na naszych obo­zach jest więk­sza niż prze­wi­dują to obo­wią­zu­jące prze­pisy.

Wspaniałe atrakcje

Zapew­niamy autor­ski pro­gram naszych obo­zów. Inspi­ra­cje do jego two­rze­nia czer­piemy z wyda­rzeń odby­wa­ją­cych się na całym świe­cie.

Ubezpieczenie od rezygnacji

Ofe­ru­jemy dodat­kowe ubez­pie­cze­nie gwa­ran­tu­jące zwrot 100% wpła­co­nej kwoty w przy­padku rezy­gna­cji z obozu.

Kuratorium oświaty

Wszyst­kie nasze obozy są zgło­szone i posia­dają cer­ty­fi­kat Kura­to­rium Oświaty.

Zapisy internetowe

Stwo­rzy­li­śmy spe­cjalny sys­tem zapi­sów przez inter­net. Zapisz dziecko wygod­nie, szybko i w razie potrzeby z naszą pomocą.